اعضای هیات علمی

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه و پایه
1 اکبریان محمد مربی
2 اکبریان فاطمه  استادیار
3 تصدیقی سمیه استادیار
4 توفیقی محمدعلی استادیار
5 فشارکی محمد استادیار
6 طاهری پژمان استادیار
7 خسروی علی استادیار
8 خطیب زاده احمدعلی استادیار
9 راستایی حامده استادیار
10 رحمتی مالک استادیار
11 عرب زاده سمیه استادیار
12 فراهینی ندا استادیار
13 فضیلت یوسف استادیار
14 گروسی امیر استادیار
15 محبی سهامه استادیار
16 مفیدی مهدی استادیار
17 مقدم علی مربی
18 میررحیمی فاطمه  مربی
19 ورعی حسام استادیار
20 علیمرادی ظهیر استادیار
21 برقی هادی استادیار
22 شیرمرز علیرضا استادیار
23 یعقوبی کعبه استادیار
24 اتابکی محمد سعید استادیار
25 نوروزی علی استادیار
26 صفری اکرم استادیار
27 زمانی محمد استادیار