رشته های تحصیلی

دانشکده فنی ومهندسی

1

کاردانی فنی برق - الکترونیک

2

کاردانی مخابرات ـ ارتباطات داده ها

3

کاردانی فنی برق - قدرت

4

کاردانی فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

5

کاردانی پیوسته برق الکترونیک-الکترونک عمومی

6

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال

7

کارشناسی مهندسی برق

8

کارشناسی مهندسی صنایع

9

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

10

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق -شبکه های انتقال وتوزیع

11

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

12

کارشناسی مهندسی عمران

13

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

14

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران- مهندسی سازه

15

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران-مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی

16

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - زلزله

17

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب

18

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت


دانشکده علوم انسانی

1

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی- حسابداری

2

کارشناسی حقوق

3

کارشناسی حسابداری

4

کارشناسی فلسفه وحکمت اسلامی

5

کارشناسی علوم تربیتی

6

کارشناسی روانشناسی

۷

کارشناسی  مشاوره

۸

کارشناسی مدیریت صنعتی

۹

کارشناسی علوم قرآن و حدیث

۱۰

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱۱

کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی

۱۲

کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی

۱۳

کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی


دانشکده علوم پایه و کامپیوتر

1

کاردانی آمار

2

کاردانی نرم‌افزار کامپیوتر

3

کارشناسی ناپیوسته آمار

4

کارشناسی مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

5

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

6

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

7

کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی

9

کارشناسی بیوتکنولوژی

۱۰

کارشناسی میکروبیولوژی

۱۱

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار